CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                   …….., ngày… tháng… năm…..

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số.................

-    Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày …./…/…..

-    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên.............................................................................

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY.......................

Đại diên: Ông……………………………………..

Chức vụ: .......................

Địa chỉ ....................................................................

Điện thoại .......................Fax: .......................

Mã số thuế ..............................................

Số tài khoản..............................................

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY.......................

Đại diên: Ông……………………………………..

Chức vụ: .......................

Địa chỉ .....................................................................

Điện thoại .......................Fax: .......................

Mã số thuế ..............................................

Số tài khoản..............................................

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về ..đối với hợp đồng đã ký số .., ngày…tháng….năm……Cụ thể như sau:

1.  ......................................................

2.......................................................

3.......................................................

4.......................................................

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số

5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....

5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký.....

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Ký kết bởi PHẠM LÊ TRÚC QUỲNH
Đã đăng nhập:24/07/2022


Chứng chỉ chữ ký
Tên tài liệu: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
lock iconID tài liệu duy nhất: ed31b50b6daf7f01dc392e1fa2798565d7430539
Dấu thời gian Kiểm toán
24/07/2022 22:23 +07 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Được tải lên bởi PHẠM LÊ TRÚC QUỲNH - phamletrucquynh@truyenthongdps.com IP 14.169.122.204