Tìm xa. x - 452 = 77 + 48b. x + 58 = 64 + 58nnc. x - 1 – 2 – 3 – 4 = 0 Xem thêm Bạn biết gì về DPS MEDIA ? Xem thêm Chim có phải là hậu duệ của khủng long ? Xem thêm