External Link có vai trò quan trọng trong việc xếp hạng website của Google Xem thêm Thông qua External Link SEOer có thể đánh giá mức độ phổ biến của website một cách chính xác Xem thêm Tránh xa các website chứa phần mềm độc hại khi đặt External Link Xem thêm