Chiến lược thâm nhập giúp gia tăng thị phần cho doanh nghiệp Xem thêm Chiến lược điều chỉnh giá linh động Xem thêm Cải tiến chất lượng nhằm nâng cao mức độ yêu thích sản phẩm Xem thêm Hiểu rõ sản phẩm giúp giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp Xem thêm Chiến lược hợp tác, liên minh giữa các doanh nghiệp Xem thêm Xây dựng chiến lược Market Penetration - xâm nhập thị trường Xem thêm