Phải thông báo hay đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công thương trước hết là để tuân thủ pháp luật của nhà nước Xem thêm Các đơn vị thương mại điện tử bán hàng được tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại như bán hàng hay cung cấp dịch vụ đều phải đăng ký Xem thêm Website Bộ Công Thương để bạn truy cập và thông báo hay đăng kí trang web. Xem thêm Nhập đầy đủ thông tin đăng ký website lên từng ô tương ứng Xem thêm Logo cho website thương mại điện tử đã thông báo với Bộ Công Thương. Xem thêm Logo cho những trang web đã đăng ký. Xem thêm