Bài viết phải đảm bảo tính Unique Xem thêm Tiêu đề phải chứa keyword Xem thêm URL của website Xem thêm Chèn keyword Xem thêm Liên kết Internal link và External Xem thêm